Jutjat de Pau i Registre Civil

Jutjat de Pau

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. 

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Els jutges de pau són compensats per la seva activitat en els termes que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Aquesta compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d'altres activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec.

El Jutjat de Pau de Santa Maria de Besora pertany a l'Agrupació de secretaries de Jutjats de Pau núm. 54 amb seu a Sant Quirze de Besora. 

Registre Civil

És el registre on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

 • el naixement
 • la filiació
 • el nom i els cognoms
 • l'emancipació i l'habilitació d'edat
 • el matrimoni
 • la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
 • les modificacions judicials de la capacitat de les persones
 • les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
 • la nacionalitat i el veïnatge civil
 • les declaracions de defunció i absència
 • les defuncions

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se'n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.

Passeig Pla de teia, 13 - 08584 Santa Maria de Besora - Barcelona
Telèfon: 93 855 09 76
Fax: 938550976
Adreça electrònica: st.m.besora@diba.cat
Lloc web: st.m.besora@diba.cat
Horari:  
Matins de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 17.07.2020 | 10:35