Declaració responsable d'obertura

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” del quadre d'activitats), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Termini de la sol·licitud
La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme.

Requisits previs
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació a aportar
Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement:
• Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
• Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades a la declaració són certes.

Normativa
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Altra informació d'interès
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al•legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les Oficines Municipals

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Passeig Pla de Teia, 13 - 08584 Santa Maria de Besora - Barcelona
Telèfon:93.855.09.76
Fax: 93.855.09.76
Adreça electrònica: st.m.besora@diba.cat
Horari:  
Matins de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 21.10.2015 | 13:44